Frågor och svar: Narkotikabrott

Fråga:

Vilket straff får man om man döms för narkotikabrott?

Svar:

Precis som vid många andra brott är narkotikabrott ett gradindelat brott. Ringa narkotikabrott, Narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Just nu utreds också möjligheten att införa ytterligare en nivå: Synnerligen grovt narkotikabrott (läs mer om detta bland annat här: expressen, regeringen).

Narkotikabrotten regleras i Narkotikastrafflagen. Straffskalan för Ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader. Oftast leder ett ringa narkotikabrott till böter, om brottet är begånget genom eget brukande.

Straffskalan för normalgraden av narkotikabrott är fängelse i lägst 6 månader och högst 3 år. Straffet kan såsom straffskalan antyder variera kraftigt  beroende på hur allvarligt narkotikabrottet är. Det är dock ovanligt med straff längre än 2 år.

Straffskalan för grovt narkotikabrott är lägst 2 år och högst 10 år.

Tidigare hade praxis utvecklats på sådant sätt att mängden narkotika var helt avgörande för vilket straff man skulle få. Sedan ett par år tillbaka har dock praxis ändrats markant. Numera tas stor hänsyn till omständigheterna vid brottet. Omständigheter som kan vara av betydelse är t ex om narkotikabrottet skett i vinningssyfte, om det skett organiserat och systematiskt, om det skett för att finansiera sitt eget bruk. Vilken typ av narkotika och vilken mängd narkotika den misstänkte innehar är givetvis av största betydelse. Farligheten av narkotikan har betydelse för straffvärdet. Till exempel är heroin en farligare drog än kokain. Av den anledningen döms man hårdare vid ett heroin-innehav än vid ett kokain-innehav. Något förenklat kan sägas att skalan från farligare till mindre farlig drog är: Heroin, kokain, amfetamin, cannabis.

En person som är misstänkt för grovt narkotikabrott eller brott av normalgraden, har rätt till en offentlig försvarare.

 

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv