Ungdom och Straffrabatt

I Sverige, liksom i många andra länder, särbehandlas unga människor när de begått ett brott. Detta gäller särskilt åldersgruppen 15–17 år, men också personer i åldern 18–20 år. Principen att unga personer ska särbehandlas bygger på erfarenheten att straff måste anpassas efter en persons mognad, erfarenheter och särskilda förhållanden.

Att unga lagöverträdare särbehandlas innebär dels att det finns särskilda påföljder just för dem i forma av ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård och dels att det finns särskilda regler som rör förundersökningen och processen i domstolen. Som exempel kan nämnas att en person under 18 år har rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en advokat som staten betalar, om det inte är uppenbart att det inte behövs. En ung person har alltså oftast rätt till en offentlig försvarare.

UNGDOMSRABATTEN

Ungdomar får ofta mildare straff än vuxna som fyllt 21 år. Det talas ibland om ”ungdomsrabatt”. Det är dock inget bra ord för detta, eftersom det handlar om den hänsyn som ska tas till de ungas bristande utveckling och ansvarsförmåga samt deras större känslighet för straff och det är inte fråga om någon ”rabatt”.

HUR LÅNGT STRAFF FÅR MAN?

Det avdrag som görs på grund av ålder framgår inte i detalj av lagen. Det framgår dock att hänsyn får tas till den unges ålder vid gärningen och att rätten får döma till lindrigare straff än vad som är angivet för brottet. I det ligger två delar. En ungdom kan antingen få lägre antal dagsböter/kortare frihetsberövande straff eller få en lindrigare påföljd än en vuxen. Som ett exempel på en lindrigare påföljd kan en ungdom få böter för stöld. Det kan inte en vuxen få eftersom det bara finns fängelse i straffskalan för det brottet.

Hänsynen till ungdom innebär i stora drag att en person som är 18 år får straffvärdet halverat av en vuxens straff, en 15 åring 20 procent av en vuxens straff och en 20 åring 80 procent av en vuxens straff. När det gäller låga bötesbrott, till exempel ringa narkotikabrott där vanligaste straffet är 30 dagsböter får ungdomarna inget avdrag alls.

Frida Sporrong

bitr Jurist

Besök vår blogg

Arkiv