FRÅGOR OCH SVAR: ARV

FRÅGA:

Hur lång är preskriptionstiden då det gäller förskott på arv och finns det undantag från regeln?

SVAR:

Frågor rörande arv regleras i ärvdabalken. Frågor om förskott på arv regleras särskilt i balkens kapitel 6. Av 1 § i förevarande kapitel framgår att vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Av samma bestämmelse framgår dock att om mottagaren är en annan arvinge skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs.

En gåva som givits till en bröstarvinge presumeras således vara ett förskott på arv i motsatts till en gåva som givits till en annan arvinge. Om arvlåtaren föreskrivit någonting annat eller om någonting annat, med hänsyn till omständigheterna, måste antas ha varit avsett kan presumtionen emellertid brytas.

Gåvan kan ges när som under arvlåtarens livstid och ändock räknas som förskott på arv. Det finns således ingen preskriptionstid.

Däremot har en arvinge eller testamentstagare att inom viss tid göra sin rätt till arv gällande. Om detta finns regler i 16 kapitlet ärvdabalken.

/Advokat David Massi

 

Besök vår blogg

Arkiv