FRÅGOR OCH SVAR: HÄKTNING

Fråga:

Vad krävs för att bli häktad i Sverige?

Svar:

Denna fråga kräver ett något längre svar. Detta då det finns ett flertal olika häktningsgrunder. Följande kan sägas någorlunda kortfattat om häktning.

Det är åklagaren som begär en misstänkt häktad. Beslutet om häktning fattas dock av domstolen. Åklagaren kan begära en misstänkt häktad såsom skäligen misstänkt (utredningshäktning) eller såsom på sannolika skäl misstänkt(vanlig häktning).

En misstänkt kan endast hållas häktad såsom skäligen misstänkt i en vecka. Därefter måste åklagaren presentera bevisning som styrker sannolika skäl. Annars försätts den misstänkte på fri fot.

Förutom sannolika skäl krävs dessutom särskilda häktningsskäl; kollusionsfara, recidivfara eller flyktfara. Kollusionsfara innebär i korthet att det finns en risk för att den misstänkte försvårar utredningen om han är på fri fot, till exempel genom att påverka vittnen eller undanröja bevisning. Recidivfara innebär i korthet att det finns en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet om han är på fri fot. Flyktfara är precis som det låter, en risk för att den misstänkte, om han är på fri fot, flyr eller undandrar sig lagföring.

Föreligger inte något av de särskilda häktningsskälen skall den misstänkte försättas på fri fot, även om det föreligger sannolika skäl. Ibland sägs det lite slarvigt att det vid svårare brott inte krävs några särskilda häktningsskäl, vid så kallad obligatorisk häktning. Detta är dock inte riktigt sant. Vid brott där minimistraffet är två år presumeras det att det föreligger särskilda häktningsskäl, detta innebär en viss bevislättnad för åklagaren, men det krävs fortfarande särskilda häktningsskäl. Kan försvaret visa att det är uppenbart att det saknas särskilda häktningsskäl skall den misstänkte försättas på fri fot och häktningsyrkandet ogillas.

Även den misstänktes ålder har betydelse. Om den misstänkte är under 18 år krävs förutom sannolika skäl för brottet dessutom synnerliga skäl för att personen i fråga skall bli häktad. Oftast krävs väldigt allvarlig brottslighet för att en ungdom skall häktas.

Vad gäller tider för häktning är det inte ovanligt att misstänkta får sitta häktade i månader, i vissa undantagsfall i flera år. Längre häktningar är bland annat vanliga vid grova narkotikabrott. Den misstänkte har dock rätt till omhäktningsförhandlingar var 14:e dag.

 

/Advokat David Massi

Besök vår blogg

Arkiv