Frågor och Svar: Nödvärn

Fråga:

Vad är nödvärn?

Svar:

Enkelt uttryckt kan sägas att nödvärn är rätten till självförsvar. Om person A utsätter person B för en misshandel så har person B rätt att ta till våld för att freda sig (försvara sig).

Rätten till nödvärn gäller för såväl pågående angrepp som överhängande angrepp. Rätten till nödvärn kan således aktualiseras redan innan man blivit angripen.

Nödvärnsrätten regleras i Brottsbalkens 24 kapitel 1 §:

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

  • 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  • 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  • 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  • 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

Generellt kan sägas att man inte får ta till mer våld än vad nöden kräver. I vissa fall kan dock reglerna om nödvärnsexcess aktualiseras. En person som tagit till för mycket våld, och detta beror på att han/hon svårligen kunde besinna sig, är även detta ansvarsbefriande. För att nödvärnsexcess skall kunna åberopas måste det dock ha förelegat en nödvärnssituation.

Nödvärnsinvändningar är vanligt förekommande i brottmål. Det är givetvis viktigt att nödvärnsinvändningar tas på allvar. Detta då det antagligen är väldigt vanligt förekommande med nödvärnssituationer. Det är nog inte särskilt ovanligt att en person som blir misshandlad slår tillbaka mot den andre och att det på grund av felaktiga vittnesiakttagelser eller osanna vittnesutsagor blir fel person som åtalas för brottet. Åklagaren har bevisbördan även vad gäller nödvärnsinvändningen. Det är således åklagaren som skall styrka att någon nödvärnssituation inte har förelegat.

/Advokat David Massi

SE MER OM NÖDVÄRN I ADVOKATSNACK! FÖLJ VÅR YOUTUBEKANAL GENOM ATT KLICKA HÄR!

Besök vår blogg

Arkiv