FRÅGOR OCH SVAR: VAR GÅR GRÄNSEN FÖR NÖDVÄRN?

FRÅGA:

Hur mycket våld får man använda sig av för att försvara sig?

Svar:

Om man utsätts för ett överhängande eller ett pågående angrepp har man nödvärnsrätt. Enligt lagtexten har man rätt att försvara sig. Det utgör endast brott om  det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Det finns således ingen tydlig gräns för hyr mycket våld man får använda sig av. Kortfattat kan man dock säga att våldet inte får vara oproportionerligt. Det är inte bara våldets omfattning som har betydelse utan även omständigheterna i övrigt. Till exempel har det betydelse om det funnits alternativa handlingsmöjligheter som till exempel att fly från platsen, eller tillkalla polis eller hjälp. Det går således inte att uttala sig om hur mycket våld man får använda sig av. Det skiftar från fall till fall beroende på omständigheterna.

Även om ens handlande bedöms som uppenbart oförsvarligt kan man gå fri från straffansvar på grund av reglerna om nödvärnsexcess. Om våldet är uppenbart oförsvarligt, dvs att personen ”har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig”.

Högsta domstolen har bland annat i avgörandena NJA 2005 s 237 och NJA 2009 s 234 behandlat frågan om vart gränsen går för nödvärnsexcess. Det som är av betydelse är personens mentala tillstånd vid utövandet av våldet. Trots att det kan röra sig om mycket allvarligt våld, kan man således gå fri från straffansvar, om omständigheterna är sådana att man svårligen kunnat besinna sig.

SE AVSNITT 30 av ADVOKATSNACK! där detta diskuteras:

Besök vår blogg

Arkiv