Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Ombud i tvister om arv och testamente

I samband med ett dödsfall uppstår det alltid en rad praktiska frågor som måste hanteras. Inte minst måste det göras en dödsboutredning och därefter ska de tillgångar som kvarstår efter att alla skulder är betalda fördelas mellan de som har arvsrätt efter den avlidne. Finns det ett testamente är det i första hand vad som framgår av testamentet som gäller. Om testamentet kränker någons laglott (den minsta andel av arvet som bröstarvingar enligt lag har rätt till) så kan testamentet dock, om det påkallas, jämkas i motsvarande mån. Ibland kan ett testamente dessutom ogiltigförklaras, antingen för att det inte uppfyller formkraven för ett testamente eller om det finns någon annan grund som medför att testamentet ska anses ogiltigt. Finns inget testamente är det arvsordningen enligt Ärvdabalken som gäller, dvs. bröstarvingar (om de är avlidna – deras barn), föräldrar, syskon etc.

Tyvärr uppstår det i samband med en boutredning ofta tvister mellan de som ska ärva. Det kan handla om pengar, det kan handla om fastigheter eller det kan handla om specifika saker som har ett högt affektionsvärde men ett lågt marknadsvärde. Kan dödsbodelägarna (oftast den avlidnes efterlevande maka/make eller sambo, och bröstarvingar om det finns några sådana) inte enas om hur allt ska lösas kan någon av dem ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman. En boutredningsman är en objektiv advokat eller jurist som får till uppdrag att sköta boutredningen och därefter genomföra ett arvskifte (fördela tillgångarna mellan dödsbodelägare och/eller testamentstagare).

Regelverket kring arv och testamente är väldigt komplicerat. Om du hamnar i en arvstvist är det därför viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt rådgöra med en advokat eller jurist som har specialkunskap inom området. Det är många tidsfrister man måste känna till, exempelvis när man senast måste klandra ett testamente eller påkalla jämkning för utfående av laglott. Det finns också regler i Ärvdabalken kring hur förskott på arv ska hanteras, när en gåva ska presumeras utgöra ett förskott på arv och hur gåvor som är att likställa med testamente ska hanteras.

Hur stora tillgångar som finns i ett dödsbo varierar naturligtvis, men ofta kan arvet efter t.ex. en förälder ha stor inverkan på ens egen ekonomi. Många vågar inte stå på sig för att de är rädda att det ska framstå som att de är mer intresserade av arvet än av att sörja den avlidne. Oftast handlar det dock inte alls om girighet, utan snarare om att allt ska bli rätt och att man inte vill känna att man blir lurad på något som man har laglig rätt till. Även om det är lätt att låta känslorna ta över kan det därför vara viktigt att se till boutredningen och arvskiftet blir korrekt från början, inte minst för att slippa framtida tvister som hade kunnat undvikas. Det är därför oftast en god idé att anlita en advokat eller jurist som kan föra din talan och lägga fram omständigheter och eventuella handlingar på ett korrekt och sakligt sätt.

Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i tvister om arv och testamente. Vi företräder klienter i ärenden som handläggs av boutredningsman och i tvister i allmän domstol. Vi hjälper också till att utreda om det finns möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp.

Ett bra och billigt sätt att minska risken för framtida tvister är att upprätta ett testamente. Testamentet ska helst vara så tydligt och heltäckande som möjligt, så att det blir så lite frågetecken som möjligt avseende betydelsen eller tolkningen av testamentet. Det är därför en god idé att anlita en advokat eller jurist för upprättande av testamentet. Advokaten eller juristen ser till så att alla formkrav är uppfyllda och vet hur formuleringarna i testamentet ska göras för att inte riskera att tolkas på fel sätt. Advokatbyrån Massi upprättar testamenten och ger även rådgivning i testamentesfrågor och andra frågor om arv.

Tillbaka