Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

LVU-mål

Då ett barns hälsa eller utveckling riskerar komma till skada i det egna hemmet kan sociala myndigheter ingripa och omhänderta barnet. I sådana fall placeras barnet vanligtvis hos en annan familjemedlem eller ett annat hem ordnat av socialtjänsten.

Om du som förälder inte samtycker till att ditt barn placeras utanför det egna hemmet kan omhändertagandet ske med tvång, ett så kallat omedelbart omhändertagande. Ett beslut om omedelbart omhändertagande ska underställas förvaltningsrätten som antingen fastställer eller undanröjer socialnämndens beslut.

För det fall domstolen fastställer socialnämndens beslut har nämnden att inom fyra veckor från det att barnet placerats utanför det egna hemmet ansöka hos domstolen om att barnet ska beredas vård med stöd av lagen med bestämmelser om vård av unga.

Du som vårdnadshavare har rätt till ett offentligt biträde om ditt barn omhändertas mot din egen vilja. Ett offentligt biträde är en advokat eller biträdande jurist som har till uppgift att tillvarata dina intressen och företräda dig under processens gång. Du har själv rätt att önska vem du vill ska vara ditt offentliga biträde. Staten står för det offentliga biträdets kostnader.

Samtliga av byråns medarbetare åtar sig uppdrag som offentligt biträde i dessa typer av mål.

Tillbaka