Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Socialrätt

LVU: Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år.

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende finns möjlighet för socialtjänsten att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Detta under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom vårdnadshavarnas samtycke. Tvångsvård och omhändertagande av barn är en oerhört ingripande åtgärd som staten kan företa mot den enskilda individen.

De socialrättsliga ärendena är ofta av känslig karaktär, vilket förutsätter ett stort engagemang och stöd genom hela processen.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt LVU.

Tillbaka