Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Ombud i fordringstvister

En fordringstvist är helt enkelt en tvist om pengar. Någon är av någon anledning skyldig en annan person pengar, oftast pga. ett lån som inte har återbetalats. Kan man inte komma överens får man antingen gå via Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande eller vända sig direkt till tingsrätten och ansöka om stämning. Efter att ha fått ett utslag från Kronofogdemyndigheten eller en dom från tingsrätten har man en ”exekutionstitel” som är verkställbar. Det betyder att man med Kronofogdemyndighetens hjälp kan få utslaget eller domen verkställd genom att Kronofogdemyndigheten helt enkelt utmäter pengar eller tillgångar från den som är skyldig att betala.

En tingsrättsprocess är alltid förenad med risker och kostnader. Dels kan man på förhand aldrig veta hur tvisten ska sluta, även om man i olika fall kan bedöma sina chanser som bättre eller sämre. Förlorar man en tvist måste man dessutom ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, utöver att man måste stå för sina egna rättegångskostnader. Dels kan det ta mycket lång tid innan man har en lagakraftvunnen, verkställbar, dom. En process i tingsrätten tar ofta ca: ett år, därefter kan vissa mål efter ett överklagande tas upp av hovrätten, om prövningstillstånd meddelas. Det kan innebära ytterligare ca: ett år innan målet är avgjort av hovrätten. Slutligen kan en hovrättsdom överklagas till Högsta domstolen. Även om det är få mål som tas upp av Högsta domstolen kan det ibland ta tid innan Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

På grund av de risker och kostnader som är förknippade med att få en fordran prövad rekommenderar vi att man alltid vänder sig till en advokat eller jurist för inledande rådgivning innan man ansöker om stämning. Advokaten eller juristen kan i vissa fall avråda från en stämning som hade kunnat bli kostsam, men framförallt kan advokaten eller juristen föra din talan i domstol de gånger det faktiskt är motiverat att väcka talan. Genom att ha ett professionellt juridiskt ombud kan du få hjälp med att lägga upp den bästa strategin, åberopa nödvändig bevisning och sköta alla kontakter med motparten och domstolen fram till huvudförhandlingen (rättegången). Inte minst kan advokaten eller juristen under huvudförhandlingen förhöra parter och eventuella vittnen och argumentera för din sak.

Om det är du som har blivit stämd har tvisten redan inletts i tingsrätten, då har du inget annat val än att gå i svaromål. I dessa fall är det särskilt viktigt att du kontaktar en advokat eller jurist så tidigt som möjligt, eftersom tingsrätten kan avgöra målet genom en tredskodom (motpartens yrkanden bifalls) om du inte avger din inställning i rätt tid.

Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i fordringstvister både mellan privatpersoner och företag. Vi företräder både den som vill ha betalt och den som krävs på betalning. Vi hjälper också till att utreda om det finns möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp.

Tillbaka