Vad behöver du hjälp med?

Tillbaka

Vårdnad, boende och umgänge

Vid olika tillfällen i livet kan det uppstå en tvist mellan två föräldrar om hur vårdnaden, boendet och umgänget med de gemensamma barnen ska regleras. Om föräldrarna inte kommer överens själva i dessa frågor eller med hjälp av familjerätten, kan båda eller någon av parterna ansöka om stämning hos tingsrätten. Tingsrätten kommer så småningom, genom beslut eller dom, avgöra dessa frågor. Tingsrätten har också till uppgift att försöka få föräldrarna att komma överens i dessa frågor utan att målet ska behöva gå till en rättegång.

Om tvisten är ett faktum kan man anlita ett juridiskt ombud. Om tvisten går så långt som till domstol kan det vara av särskild vikt att anlita ett juridiskt ombud. En vårdnadstvist kan vara lång och invecklad. Den kan också upplevas väldigt känsligt och energikrävande för den enskilde. Ett ombud kan sköta kommunikationen med motparten eller dennes ombud samt med socialtjänsten. Vidare kan ett ombud föra din talan i den juridiska processen i domstol, inbegripet eventuella förlikningsdiskussioner.

Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Vi hjälper dig också att utreda möjligheten till att få rättsskydd eller rättshjälp. Finns inte det en sådan möjlighet kommer du behöva stå för kostnaderna för ditt ombud privat.

Tillbaka